Search
รายละเอียดข่าว
rss Category
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
Created by benetadmin on 5/9/2017 5:00:30 PM

Read More..


การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
Created by benetadmin on 5/3/2017 10:29:44 PM

Read More..


แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบใหม่
Created by benetadmin on 5/9/2017 6:09:15 PM

Read More..


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
Created by benetadmin on 5/9/2017 3:41:54 PM

Read More..


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Created by benetadmin on 5/9/2017 6:04:09 PM

Read More..


หลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
Created by benetadmin on 5/9/2017 4:51:32 PM

Read More..