การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ทุกวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

| 808 

 

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0618/1764 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

2. แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


เอกสารแนบ