การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

| 2860 

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0618/1765 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563

     1 เอกสารประกอบการประเมิน

     2. ประกาศดีเด่น ดีมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ

     3. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     4. ประกาศดีเด่น ดีมาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

     5. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

     6. หนังสือแจ้งผู้ขาดคุณสมบัติ


เอกสารแนบ