ประกาศอัตราร้อยละ การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

| 1081 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)


เอกสารแนบ