ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

| 1003 

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์

และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ทุกวิทยฐานะ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)


เอกสารแนบ