การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

| 231 

 

- หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0618/6724 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

- เอกสารประกอบเวียนโควตา ณ 1 กันยายน 2563


เอกสารแนบ