การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

| 508 

 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0618/1825 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 

     - แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค้าจ้างลูกจ้างประจำ


เอกสารแนบ