การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

| 514 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ฯ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

     1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชียวชาญ

        และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

       

     2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาทุกวิทยฐานะ

        และศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

 

     3. แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)


เอกสารแนบ