ข่าว/ประกาศ เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     เลขที่หนังสือ    เรื่อง
   ที่ ศธ 0601/1602
ลว.19 เม.ย. 2559
   การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2558
(เฉพาะชั้น ม.ป.ช., ม.ว.ม. และ ป.ช.)
 
   ที่ ศธ 0601/669
ลว. 15 ก.พ. 2559
   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
       แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

  ที่ ศธ 0601/1116
ลว. 21 มี.ค. 2557
   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


  ที่ ศธ 0601/7768
ลว. 25 ต.ค. 2555
   ส่งแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบใหม่
       บัญชีรายชื่อผู้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ ฐน ๓)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

         
       
 ชั้นสายสะพาย      
 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

       
 ชั้นสายสะพาย      
 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  

       
 ชั้นสายสะพาย      
 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย       
 ชั้นสายสะพาย      
 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  
       
ชั้นสายสะพาย
     
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย       
ชั้นสายสะพาย
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

       
ชั้นสายสะพาย
     
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

       
ชั้นสายสะพาย

   
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย       
ชั้นสายสะพาย

     
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย


 

หากท่านต้องการตรวจสอบการได้รับพระราชทานในปีก่อนหน้านี้ สามารถตรวจสอบได้ที่  http://www.soc.go.th