การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)


- เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
   
   การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2560


 - คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560

 - แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   

 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘
   
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1799/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
   
 
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1796/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
   
 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1589/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ 
   

 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1591/2559 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ 
   
  การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559) 

  เอกสารประกอบการพิจารณา
  เอกสารประกอบการพิจารณา (แบบเสนอขอ 1.5 ขั้น)
   
   การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
  เอกสารประกอบการพิจารณา 
   
 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ 
 - เอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

   
   เลื่อนการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี ๒๕๕๘
   

 แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

รวมข่าวแวดวงการศึกษา

ข่าวแวดวงการศึกษา
ภาพข่าว
ภาษาไทยของลูกไม่แข็งแรง การพูดไม่ชัดในวัยเตาะแตะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุเกิดจากการใช้เสียงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง ออกเสียงได้บางเสียง เช่น อ.อ่าง ช.ช้าง ส.เสือ หรือออกอักขระ ควบ...
วันที่: 07/08/2014
ภาพข่าว: นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด

นักศึกษา วอศ.นครปฐม ชนะเลิศประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบต...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้รับรางวั...

วันที่: 05/08/2014

ภาพข่าว: ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบจัดสรรงบประมาณขยาย...

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 162/2557 มติ คสช. 22 กรกฎาคม 2557 เห็นช...

ศึกษาธิการ - ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบสนับสนุนงบกลาง 1,30...

วันที่: 05/08/2014

อ่านข่าวทั้งหมด