รายละเอียดข่าว

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

| 1477 

 

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/1116 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


เอกสารแนบ