ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำพันจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี2563

| 1269 

 

หนังสือสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ ศธ 0618/501 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563


เอกสารแนบ