แจ้งเริ่มใช้งานฟังก์ชั่นเมนู "รายงานสมาชิกพ้นสภาพ" ในระบบ MCS-WEB ที่พัฒนาเพิ่มเติม

| 239 

 

หนังสือสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ ศธ 0618/7154 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563


เอกสารแนบ