สรุปวันลาป่วย ลากิจ มาสาย และการขาดราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| 9556 

 

สรุปวันลาป่วย ลากิจ มาสาย และการขาดราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     - หนังสือสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ ที่ ศธ 0618/1935 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563

     - แบบฟอร์มสรุปวันลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เอกสารแนบ