การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564

| 24031 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์.อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

 

 คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564
 

แบบฟอร์มออนไลน์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 ข้าราชการพลเรือนสามัญ / บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ลูกจ้างประจำ

 พนักงานราชการ

 เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

 บัญชีสรุปรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี

 แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี (แบบ ร.จ.พ. 1) 

 แบบหนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ


เอกสารแนบ