การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

| 4690 

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

          - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0618/2250 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564

          - คู่มือการใช้งานระบบบันทึกเงินเดือน (สำหรับผู้ใช้งาน)

          - แบบสรุปการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (งบหน้า)

          - แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

          - แจ้งรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน


เอกสารแนบ