การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

| 505 

 

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

     -หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0649/915 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564

     -ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)


เอกสารแนบ