การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

| 414 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

          1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกวิทยฐานะ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (รวมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564)

         2. การประเมิน,การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริทมและพัฒนาอาชีวศึกษา ทุกวิทยฐานะ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) (รวมผู้ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2564)

         3. แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


เอกสารแนบ