การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

| 1031 

 

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0649/6556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

     - แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

     - แจ้งรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

     - แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 0.5 ขั้น

     - แบบเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรณี เสนอขอเลื่อน 1.5 ขั้น


เอกสารแนบ