การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2565

| 3635 

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

 

     หนังสือสำหรับถานศึกษา    
         
     หนังสือสำหรับถาบันการอาชีวศึกษา    
         
    แบบฟอร์มออนไลน์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
         
     แบบฟอร์มเอกสาร (แบบ คส. 2, บัญชีสรุปรายชื่อ, แบบ ร.จ.พ. 1, หนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ ฯลฯ)    


เอกสารแนบ