ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ทุกวิทยฐานะ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้มีผลการปฏิบัติงนในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

| 409 

 

ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ทุกวิทยฐานะ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผู้มีผลการปฏิบัติงนในระดับดีเด่นและระดับดีมาก ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)


เอกสารแนบ