ติดต่อเรา

กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2281 5555  โทรสาร 0 2282 0855
 
                                             งานเลื่อนเงินเดือน  ต่อ 1602                                             งานบัญชีถือจ่าย ต่อ 1605                               งานทะเบียนประวัติ ต่อ 1607          
                                             งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อ 1605                    งานลาศึกษาต่อ ต่อ 1605                                งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อ 1607
                                             งานบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต่อ 1115
 
หรือ โทรศัพท์ 0 2026 5555
กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล ต่อ 1400
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ต่อ 1404
 
 
 
 
 

แผนที่