กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล 

นายศรชัย  อ่อนลมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล

       
 นางสมศรี  เลิศวุฒิอนันต์   นางวรรณภา  แสงวิเชียร    นางลักษมี  มณีสุธรรม 
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
         
         
นางสาวนิภาวรรณ  ดีมั่นคง   นางสาวสุรี  บุญอยู่     นางเสาวนีย์  แฉ่งสมุทร
 นักทรัพยากรบุคคชำนาญการ    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
         
   
นายวรรณกร  ศรีพลาย    นางวิไลวรรณ  ศรีสะอาดรักษ์   -ว่าง-
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
         
 
 
 นางสาวทิพวรรณ  ธรรมสมโรจน์
 พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า
 
 
       
นางสาวภัทรินทร์  มาบัว   นายกิตติวินท์  สำเภาทอง     นางสาวแพรวไพลิน  นามโคตร
 พนักงานบริหารทั่วไป   พนักงานบริหารทั่วไป   พนักงานบริหารทั่วไป 
 (ด้านบริหารงานบุคคล)    (ด้านบริหารงานบุคคล)   (ด้านบริหารงานทั่วไป) 
         
 
         
 นางสาวชนิดา  บุญนะโชติ    นางสาวนริสรา  เทพแตง   นางนงนุช  วงศ์ดานี
 พนักงานจ้างเหมาบริการ    พนักงานจ้างเหมาบริการ    พนักงานจ้างเหมาบริการ