งานบัญชีถือจ่าย

บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ