งานบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 คู่มือแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน
 มอบอำนาจการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 คำสั่งมอบอำนาจการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
 ขั้นตอนการจัดทำบัตรพิทักษ์เสรีชน
 คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/๘๗๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง ข้อหารือการแต่งกายถ่ายรูปติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 กฎสำนักนายรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๗
 หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๒๑๓๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๕/๔๔๓๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ข้อหารือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการบำนาญ)
การจัดทำบัตรประจำตัวของผู้บริหารสถาบัน