งานเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 1, 2, 3)
 แบบแสดงตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ)

 แบบงบหน้าสรุปการส่งแบบขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแบบรายงานการขอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.2/ว 7 ลว.25 ตุลาคม 2558 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับเลื่อนเงินเดือน) 

 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลว.20 ตุลาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนได้รับเงินเดือนสูงกว่าของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
 คู่มือปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สอศ.

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0649/5496 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน)
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 (คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ)
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
 เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
 (ตารางบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา)
    หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
   

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

 

   1. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

   2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง      ข้าราชการพลเรือนสามัญ

 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (เอกสารหมายเลข 1, 2, 3)
 แบบแสดงตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ)
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใชห้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 

 

ลูกจ้างประจำ


 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลว. 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลว. 20 กันยายน 2553 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามระบบใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงฯ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลว. 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
   หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ ที่ กค 0420/ว 27 ลว.6 มีนาคม 2560 และบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำ