บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 เอกสารประกอบการขอรับบำเหน็จตกทอด
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562  
 คู่มือการยื่อขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง (Pension's Electronic Filing)

      หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด/เงินช่วยพิเศษ

     - หนังสือแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอดแบบ 1 และ 2 ของข้าราชการ

     - หนังสือแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอดแบบ 1 และ 2 ของลูกจ้างประจำ

     - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

  การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ ว 172
 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งนายทะเบียนและการขอใช้ Username Password ไปยังกรมบัญชีกลาง
 การขอรับบำเหน็จบำนาญกรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ว122และที่แก้ไข
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2564

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2563 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2562

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2561

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2560

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2559

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2558

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2557

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2556

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2555
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจำปี 2554