บำเหน็จลูกจ้างประจำและกสจ.

บำเหน็จลูกจ้างประจำ

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0406.5 / 17402 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของลูกจ้างประจำ
 แผนผังการขอรับบำเหน็จปกติ/บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ 0601/0414 ลงวันที่ 20 มกราคม 2555 เรื่อง แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
   แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบ 5313)
   แบบขอรับเงินเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง (แบบ 5316)
 แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย